Privacyverklaring

1.    Introductie

Bij Kunstgebit Zorgcentrum B.V. hechten wij veel waarde aan uw privacy. In deze verklaring krijgt u een overzicht van welke gegevens we verwerken en met welke doeleinden. Ons privacy statement kan bij aanleiding geüpdatet worden. De nieuwste versie is altijd op onze website te vinden. Deze versie is het laatst gewijzigd op 27 oktober 2021.

2.    Persoonsgegevens

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens. Dit doen wij omdat u gebruikt van onze diensten, of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierbij een overzicht van welke gegevens wij verwerken.

Gewone Persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens
–        Naam/Voorletters/Tussenvoegsel

–        Titels

–        Adres

–        Postcode

–        Woonplaats

–        Provincie

–        Land

–        Telefoonnummer

–        Faxnummer

–        E-mailadres

–        Website

–        Geslacht

–        Geboortedatum

–        Geboorteplaats

–        Overlijdensdatum

–        Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);

–        De naam van uw zorgverleners of apotheek;

–        Tijdstip van uw afspraak;

–        Salarisgegevens

–        Etnische afkomst

–        Gegevens over gezondheid

–        Kopie identiteitsbewijs/Paspoort

–        Burgerservicenummer (BSN)

–        Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

 

3.    Verstrekking aan derden

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. deelt uw persoonsgegevens enkel wanneer dit van nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichting en wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Kunstgebit Zorgcentrum B.V. werkt voor de patiënt samen met andere gezondheidsinstellingen zoals ziekenhuizen en implantologen voor noodzakelijke behandelingen. Het is niet mogelijk om met al deze instellingen een verwerkersovereenkomst te realiseren. Ook worden gegevens met name voor medewerkers gedeeld met overheidsinstellingen zoals de belastingdienst en het UWV.

4.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstgebit Zorgcentrum B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@kunstgebitzorgcentrum.nl.

5.    Grondslagen Doeleinden

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. mag alleen op basis van rechtsgronden uw persoonsgegevens verwerken. Onderstaande verwerkingen van uw persoonsgegevens zij op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Uitvoering van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Uw toestemming
  • Gerechtvaardigd belang

Uw persoonsgegevens worden op de volgende wijze verwerkt. Via het TSE programma wordt door middel van het Burgerservicenummer (BSN) gegevens opgevraagd en opgeslagen. Het BSN is noodzakelijk voor het ophalen van deze gegevens via Vecozo. NAWTE (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon en E-mail) gegevens worden in eerste instantie gebruikt voor het contacteren van de patiënt. Daarnaast worden deze gegevens nogmaals gebruikt bij het declareren van de behandelingen bij de zorgverzekering van de patiënt. Dit is in het belang van de patiënt. Tijdens het behandeltraject worden de naam, geboortedatum en telefoonnummer genoteerd om het werkstuk van de patiënt te herkennen (en terug te halen in het TSE programma) en om de patiënt eventueel makkelijk te kunnen contacteren. Er wordt na wettelijke bewaardatum verwijderd.

Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct marketing. In het informed consent van de patiënt staat aangegeven dat de patiënt toestemming geeft aan Kunstgebit Zorgcentrum B.V. om hun persoonsgegevens te gebruiken om ze te kunnen benaderen, behandelingen te kunnen uitvoeren, declaraties te kunnen maken en het delen met derden indien nodig.

6.    Beveiliging

De beveiliging van uw gegevens is een serieuze zaak voor Kunstgebitzorgcentrum B.V. Er worden dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zitten beveiligd achter ten minste één gebruikersnaam en wachtwoord. De persoonsgegevens zijn alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. We dragen ook nooit persoonsgegevens over, of slaan deze op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen met een back-up. De fysieke varianten van alle documenten die persoonsgegevens bevatten, zitten allen achter slot en grendel

Enkel onze geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ze hebben een contractuele geheimhoudingsplicht betreffende de persoonsgegevens waarmee zij werken. Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. heeft door middel van een informerende presentatie alle punten van het AVG ruim besproken en vragen daarbij beantwoord. Alle medewerkers hebben een aanwezigheidsformulier ondertekent. Verder hebben alle medewerkers hebben de video van de Stichting AVG bekeken, is het onderwerp privacybescherming in alle afdelingsoverleggen besproken, zijn er uitlegposters opgehangen en heeft onze directeur/voorzitter heeft alle medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacybescherming.

7.    Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig. Er wordt in alle gevallen voldaan aan de wettelijke bewaartermijn.

8.    Contactgegevens

Contact opnemen betreffende de privacyverklaring kan via info@kunstgebitzorgcentrum.nl t.n.v. Kani Kamalizadeh o.v.v. privacyverklaring. U kunt dan binnen vijf werkdagen een reactie verwachten. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Veghel Uden
Leo van der Weijdenstraat 8

5461 EH Veghel

0413 820 270

Losplaats 10a

5404 NJ Uden

0413 820 393